TIJD VOOR JOUW KWARTIER!

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60:1,2

 

 

 

 

 

 

Zoals iemand denkt in zijn hart zo is hij! Spreuken 23:6  (Engelse vertaling)

 

 Hoe denk jij over jezelf?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spreuken 4:23

 

Denk eens na hoe jij je hart doelbewust kunt bewaren? Denk hierbij b.v. aan:

- het niet langer deelnemen aan negatieve gesprekken

- eerder kijken naar een oplossing dan te veel met het probleem bezig zijn

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________